Stiftelsens utdelningspolicy

De bidrag och stöd stiftelsen utdelar fördelar sig på forskningsdelen och kulturdelen. Då stiftelsen har för avsikt att vara en allmännyttig stiftelse har stöd och bidrag inom kulturdelen, av lagstiftningsskäl, kommit att lämnas i form av utbildnings- och undervisningsstipendier eller bidrag.

Till ledning för personer och organisationer som vill söka medel ur stiftelsen har stiftelsens styrelse och donationsråd enats om följande riktlinjer för Forskningsdelen respektive Kulturdelen.

Forskningsdelen

Stiftelsens begränsade resurser skall under perioden 2008 – 2013 främst tilldelas forskningsprojekt inom följande prioriterade områden:

a) Projekt inom området “Kultur och Hälsa”, särskilt sådana projekt som anlägger ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

b) Forskningsprojekt kring entreprenörskap och kommersialisering av forskningsresultat.

c) Projekt som avser höja kvaliteten på konstnärlig- och humanistisk forskning och utbildning särskilt finansiering av gästprofessurer på konstnärlig- och humanistisk fakultet.

Kulturdelen

a) Stipendier till utbildning- och undervisning inom kulturområdet, det sk. Stena stipendiet, skall utges till konstnärer och kulturarbetare i Göteborg och Västsverige.

Observera att detta stipendium ej kan sökas utan kandidater utses genom en sökprocess i vilken såväl stiftelsens donationsråd samt externa rådgivare är involverade.

b) Stöd och bidrag till allmänkulturell verksamhet i form av riktade bidrag, främst för utbildning- och undervisning inom kulturområdet.