Ansökningar och deras behandling

Stiftelsen tar emot ansökningar om stöd och bidrag inom Forsknings- och Kulturdelen. Dessa ansökningar skall kunna inrymmas inom de prioriterade stödområdena.

Observera dock att stöd och bidrag till undervisning och utbildning inte lämnas för grundutbildning med vilket stiftelsen avser studier till och med doktorsnivå på universitet. Detta gäller för studier såväl inom som utom Sverige. Inte heller lämnas stöd eller bidrag för studieresor eller publiceringsbidrag

Forskningsdelen

En ansökan om forskningstöd eller bidrag skall alltid inledas med att sökanden inger en intresseförfrågan eller preproposal. I denna ,som högst skall omfatta en A4-sida, skall forskningsprojektet kortfattat beskrivas med avseende på vetenskapligt syfte, metod, kostnader samt uppföljningsmöjligheter.

Denna preproposal beredes av stiftelsens verkställande ledamot samt framlägges för donationsrådet. Rådet beslutar därefter om fullständig ansökan skall inges eller ej.

Fullständig ansökan skall omfatta sedvanlig vetenskaplig projektbeskrivning, syfte, vetenskaplig metodik och utförlig projektbudget. Vidare skall redogöras för hur ekonomisk- och vetenskaplig rapportering, på årsbasis, skall ske. Det bör här uppmärksammas att projektstöd, i normalfallet, lämnas för högst tre år. För längre tider kan stöd lämnas under förutsättning att en positiv utvärdering efter tre år finns.

Stiftelsen kommer endast att godta sådana indirekta kostnader som är särredovisade för projektet och som klart redovisas i ansökan.

Gemensamt för alla ansökningar om forskningsstöd är att dessa skall vara godkända och undertecknade av den slutligt ekonomiskt ansvarige för projektet, vilket i normalfallet är rektor för ifrågavarade universitet eller högskola.

Slutligt beslut om forskningsstöd tas av stiftelsens styrelse varefter sökanden erhålles ett skriftligt meddelande om beslutet.

Frågor om stöd och bidrag inom Forskningsdelen ställs till professor Carl-Eric Hagentoft.

Kulturdelen

Som tidigare framgått utses stiftelsens stipendiater till utbildnings- och undervisningsstipendierna inom kulturområdet genom en, stiftelsens egen, sökprocess. Dessa stipendier kan således ej sökas genom personliga ansökningar.

Annat stöd eller bidrag inom kulturdelen kan sökas genom skriftlig ansökan i vilken framgår sökandens bakgrund, utbildning samt för vilket ändamål stöd sökes.

Stödet inom kulturdelen är främst avsett för personer inom kultursektorn som nått en viss utbildningsnivå eller arbetskvalitet för att vidareutveckla förmåga och kompetens.  För organisationer är tanken främst att stödja kulturverksamhet som innebär en långsiktig utveckling och kvalitetsförbättring av kulturutbudet. Driftsstöd lämnas inte.