Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

MARTIN SOLYMAR

”Hur skulle en runsten te sig i en tropisk kontext? Vad hade hänt om vikingarna hade nått Amazonas?”

Martin Solymar är baserad i Göteborg och gick på Valands konsthögskola 2007 – 2012. I hans konst möts intresset för nordisk mytologi och erfarenheterna av karibiska föreställningsvärldar, musikkultur och religiösa praktiker. De många resorna på den latinamerikanska kontinenten och de starka intrycken av de lokala musikstilarna, gestaltas i ett narrativt måleri där eviga mänskliga frågor speglas i de olika platsernas specifika förutsättningar, i landskapen och naturen.

Motivering:
Med känsliga nyanser och transparenta lager gestaltar Martin Solymar ett tillstånd som tycks vara upplöst, hallucinatoriskt och tvetydigt. Rituella objekt och mytiska gestalter blir bärande element i en poetisk bildvärld som inte kan hänföras till en specifik geografisk plats eller tidsålder. Målningarna som vid en första anblick kan te sig abstrakta växer vid ett närmare utforskande fram i fragment som bildar mångbottnade berättelser och skapar nya rum och landskap.

För ett vibrerande och narrativt måleri där teknik, form och innehåll ständigt drivs framåt tilldelas Martin Solymar stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Martin här
Och här finns en länk till hela Årsboken 2020

THE ARTIST MARTIN SOLYMAR

“What would a runestone look like in a tropical context? What would have happened if the Vikings had reached the Amazon?”

Martin Solymar is based in Gothenburg and attended Valand’s Art Academy 2007 – 2012. In his art, his interest in Nordic mythology meets the experiences of Caribbean imaginary worlds, music culture and religious practices. His numerous journeys to Latin America and the strong impressions of the local music styles are embodied in a narrative painting in which eternal human questions are reflected in the specific conditions of the different places, in the landscapes and nature.

Motivation:

With delicate nuances and transparent layers, Martin Solymar portrays a state of mind that seems to be dissolved, hallucinatory and ambiguous. Ritual objects and mythical figures become bearing elements in a poetic world of images that cannot be attributed to a specific geographical place or age. On closer inspection, the paintings, which at first glance may seem abstract, grow in fragments that form multi-layered stories to create new spaces and landscapes.

For a vibrant and narrative painting, where technique, form and content are constantly driven forward, Martin Solymar is awarded a scholarship for 2020 from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.