Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

CARL VALLIN

”Mitt mål är att inspirera hellre än att domdera. Att öppna dörrar – så här kan man göra, inte så här skall man göra.”

Violinisten Carl Vallin är född i Härryda utanför Göteborg och började att spela fiol när han var fem år. I dag är han, vid 25 års ålder, alternerande förste konsertmästare i Hovkapellet på Kungliga Operan i Stockholm och samtidigt konstnärlig ledare för Skallsjö Sommarorkester. Orkestern, som han var med och grundade 2013, har trots coronarestriktioner kunnat genomföra sina årliga konsertevenemang. I fokus står det ömsesidiga utbytet och de informella mötena mellan publik och musiker.

Motivering:
Violinisten Carl Vallin är född 1995 och uppvuxen i Härryda utanför Göteborg. Han är utbildad i Vänersborg, London och Stockholm och provtjänstgör för närvarande som alternerande förste konsertmästare i Hovkapellet på Kungliga Operan i Stockholm.

Carl Vallin har en gedigen kammarmusikalisk erfarenhet och var under flera år konsertmästare i VÄGUS, Västra Götalands ungdomsorkester. Vallin är också konstnärlig ledare för Skallsjö Sommarorkester som han var med om att grunda 2013. Inte minst i detta sammanhang kan han förverkliga sina visioner om en musikalisk gemenskap och en levande dialog mellan publik och musiker.

För sitt oförvägna driv, sin musikaliska mångsidighet och modet att prova nya vägar för den klassiska musiken, tilldelas Carl Vallin stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Carl här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2020 

 

MUSICIAN CARL VALLIN

“My goal is to inspire rather than boss around. To open doors. This is what you can do, rather than this is what you have to do.”

The violinist Carl Vallin was born in Härryda outside Gothenburg and started playing the violin when he was five years old. Today, at the age of 25, he is alternating first concertmaster in the Hovkapellet at the Royal Swedish Opera in Stockholm and, at the same time, artistic director of the Skallsjö Summer Orchestra. The orchestra, which he co-founded in 2013, has been able to perform its annual concert events despite Corona restrictions. The focus is on mutual exchange and the informal meetings between the audience and musicians.

Motivation:

The violinist, Carl Vallin, was born in 1995 and grew up in Härryda outside Gothenburg. He is educated in Vänersborg, London and Stockholm, and currently serves as an alternating first concert master in the Hovkapellet at the Royal Swedish Opera in Stockholm.

Carl Vallin has solid chamber music experience and was, for several years, concert master in VÄGUS, Västra Götaland’s youth orchestra. Vallin is also the artistic director of the Skallsjö Summer Orchestra, which he co-founded in 2013. Not least in this context, he can realize his visions of a musical community and a lively dialogue between the audience and musician.

For his daring drive, his musical versatility and his courage to try new ways for classical music, Carl Vallin is awarded a scholarship for 2020 from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.