Kategori: Kulturstipendiater År: 2020

CARL HAMMOUD

Att måla eller teckna är att skapa någonting från ingenting. Ett fönster in till något annat. En subjektiv rymd där vad som helst kan pågå.”

Konstnären Carl Hammoud är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg 1999 – 2004, men bosatt och verksam i Stockholm. Carl Hammouds exakt återgivna och minutiöst ljussatta motiv må vara igenkännbara och vardagliga, men är samtidigt laddade med en torr, saklig surrealism. Han vänder ut och in på vår perception med tankeknutar, optiska villor och varseblivningsillusioner.

Motivering:
Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Carl här
Och här finns en länk till hela Årsboken 2020

 

ARTIST CARL HAMMOUD
“To paint or draw is to create something from nothing. A window into something else. A subjective space where anything can happen.”

The artist, Carl Hammoud, was educated at the Valand Academy of the Arts in Gothenburg between 1999 and 2004, and now lives and works in Stockholm. Carl Hammoud’s precisely reproduced and meticulously lit motifs may be recognizable and mundane but are, at the same time, loaded with a dry, objective surrealism. He turns our perceptions inside out with brain-teasers, optical illusions and illusions of perception.

Motivation:
Carl Hammoud’s works are characterized by concentrated observation and a feverish preoccupation with details and fragments. Recurrent themes are trust in art as a language and vessel, but also distrust of the image’s authority and awareness of its transience. The paintings zoom in and out, moving among remnants and ruins of our time. In a wider perspective, Carl Hammoud’s work is also about demarcation, examining the shift between memory and fiction, as well as questioning structures that define the fragile conditions of humans and civilization.

For artistry that combines close-fitting precision with the melancholy of uncertainty, Carl Hammoud is awarded a 2020 scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.