Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

Stiftelsens utdelningspolicy

De bidrag och stöd stiftelsen utdelar fördelar sig på forskningsdelen och kulturdelen. Då stiftelsen har för avsikt att vara en allmännyttig stiftelse har stöd och bidrag inom kulturdelen, av lagstiftningsskäl, kommit att lämnas i form av utbildnings- och undervisningsstipendier eller bidrag.

Till ledning för personer och organisationer som vill söka medel ur stiftelsen har stiftelsens styrelse och donationsråd enats om följande riktlinjer för Forskningsdelen respektive Kulturdelen.

Forskningsdelen

Stiftelsens begränsade resurser skall under perioden 2008 – 2013 främst tilldelas forskningsprojekt inom följande prioriterade områden:

a) Projekt inom området “Kultur och Hälsa”, särskilt sådana projekt som anlägger ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

b) Forskningsprojekt kring entreprenörskap och kommersialisering av forskningsresultat.

c) Projekt som avser höja kvaliteten på konstnärlig- och humanistisk forskning och utbildning särskilt finansiering av gästprofessurer på konstnärlig- och humanistisk fakultet.

Kulturdelen

a) Stipendier till utbildning- och undervisning inom kulturområdet, det sk. Stena stipendiet, skall utges till konstnärer och kulturarbetare i Göteborg och Västsverige.

Observera att detta stipendium ej kan sökas utan kandidater utses genom en sökprocess i vilken såväl stiftelsens donationsråd samt externa rådgivare är involverade.

b) Stöd och bidrag till allmänkulturell verksamhet i form av riktade bidrag, främst för utbildning- och undervisning inom kulturområdet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram