Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset

Ansökningar och deras behandling

Stiftelsen tar emot ansökningar om stöd och bidrag inom Forsknings- och Kulturdelen. Dessa ansökningar skall kunna inrymmas inom de prioriterade stödområdena.

Observera dock att stöd och bidrag till undervisning och utbildning inte lämnas för grundutbildning med vilket stiftelsen avser studier till och med doktorsnivå på universitet. Detta gäller för studier såväl inom som utom Sverige. Inte heller lämnas stöd eller bidrag för studieresor eller publiceringsbidrag

Forskningsdelen

En ansökan om forskningstöd eller bidrag skall alltid inledas med att sökanden inger en intresseförfrågan eller preproposal. I denna ,som högst skall omfatta en A4-sida, skall forskningsprojektet kortfattat beskrivas med avseende på vetenskapligt syfte, metod, kostnader samt uppföljningsmöjligheter.

Denna preproposal beredes av stiftelsens verkställande ledamot samt framlägges för donationsrådet. Rådet beslutar därefter om fullständig ansökan skall inges eller ej.

Fullständig ansökan skall omfatta sedvanlig vetenskaplig projektbeskrivning, syfte, vetenskaplig metodik och utförlig projektbudget. Vidare skall redogöras för hur ekonomisk- och vetenskaplig rapportering, på årsbasis, skall ske. Det bör här uppmärksammas att projektstöd, i normalfallet, lämnas för högst tre år. För längre tider kan stöd lämnas under förutsättning att en positiv utvärdering efter tre år finns.

Stiftelsen kommer endast att godta sådana indirekta kostnader som är särredovisade för projektet och som klart redovisas i ansökan.

Gemensamt för alla ansökningar om forskningsstöd är att dessa skall vara godkända och undertecknade av den slutligt ekonomiskt ansvarige för projektet, vilket i normalfallet är rektor för ifrågavarade universitet eller högskola.

Slutligt beslut om forskningsstöd tas av stiftelsens styrelse varefter sökanden erhålles ett skriftligt meddelande om beslutet.

Frågor om stöd och bidrag inom Forskningsdelen ställs till professor Carl-Eric Hagentoft.

Kulturdelen

Som tidigare framgått utses stiftelsens stipendiater till utbildnings- och undervisningsstipendierna inom kulturområdet genom en, stiftelsens egen, sökprocess. Dessa stipendier kan således ej sökas genom personliga ansökningar.

Annat stöd eller bidrag inom kulturdelen kan sökas genom skriftlig ansökan i vilken framgår sökandens bakgrund, utbildning samt för vilket ändamål stöd sökes.

Stödet inom kulturdelen är främst avsett för personer inom kultursektorn som nått en viss utbildningsnivå eller arbetskvalitet för att vidareutveckla förmåga och kompetens.  För organisationer är tanken främst att stödja kulturverksamhet som innebär en långsiktig utveckling och kvalitetsförbättring av kulturutbudet. Driftsstöd lämnas inte.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram