Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2013   5 000 000 kr

Professur i havsförvaltningsrätt

Havsförvaltning handlar huvudsakligen om att genom planering och beslutsfattande, baserat på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och myndigheter, förebygga och hantera konflikter som uppstår mellan olika intressen vid nyttjande av havens och kusternas resurser.

Idag ses havsplanering och förvaltning som ett av de viktigaste redskapen för ett långsiktigt bruk av havens varor och tjänster. Globalt och regionalt t.ex. genom EU:s integrerade havspolitik men även nationellt genom program för integrerad kustzonsförvaltning, har flera kustländer nu inlett det omfattande arbetet att genomföra integrerade marina planer.

Det juridiska perspektivet är väsentligt inom ämnesområdet havsförvaltning då grunden för en fysisk planering och förvaltning av havets resurser måste ta sin början i juridiska ställningstaganden baserade på kunskap om den lagstiftning som finns inom området på internationell, regional (inkl. EU), och nationell nivå.

Vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan pågår ett arbete med att stärka sjö- och havsrättslig utbildning och forskning, och en professur i havsförvaltningsrätt utgör en naturlig brygga mellan ämnesområdena havsrätt och miljörätt. Havsförvaltningsrätt kommer därmed att knyta miljörätten och förvaltningsrätten in i ett havsrättsligt perspektiv med planering och styrning av människors användning och påverkan på havet och dess resurser som sitt huvudämne.

Inrättandet av en professur i Göteborg i havsrättsförvaltningsrätt är en mycket långsiktig satsning och ett led i att bygga en ny och stark forskargrupp vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram