Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2012   900 000 kr

Jorunn Veiteberg

Jorunn Veiteberg är född på Stord i Norge 1955 men bor sedan 1995 i Danmark. Hon är en internationellt erkänd konsthantverksteoretiker med en bred erfarenhet inom olika  vetenskapliga fokusområden. Konsthantverkets teori och praktik, könsperspektiv på konsthistorien, materiell kultur och tingens betydelse i vardagsliv och konst är några av dem.

Veiteberg har arbetat som redaktionschef för  konst och kultur på norsk tv, skribent, kurator, redaktör för tidskriften Kunsthåndverk och  gästprofessor vid Konsthögskolan i Oslo. Sedan april 2012 är hon verksam som gästprofessor i Skapande kuratorpraktik vid Konsthögskolan i Bergen.

Hennes bok ”Kunsthantverk – Frå tause ting till talande objekt” har haft stor betydelse för konsthantverksteorin. Hon beskriver konsthantverkets historiska utveckling fram till idag, hur konsthantverket närmat sig konstens uttryck samtidigt som det finns särskiljande drag och viktiga skillnader mellan områdena.

Veitebergs kompetens begränsar sig inte endast till konsthantverksområdet utan spänner också över områdena design och konst. Inom sin professorstjänst på Konsthögskolan i Bergen har hon tillsammans med Vestlandets Konstindustrimuseum drivit ett projekt med ambitionen att förutsättningslöst undersöka och prova former för hur forskning i konsthantverk kan ta sig konkreta uttryck. Ett av syftena med projektet har varit att ge underlag till etablering av en forskarnivå inom konsthantverksutbild- ningarna i Norge.

Genom att knyta Veiteberg till HDK ökar förutsättningarna för lärarna att påbörja och driva egen relevant forskning med henne som handledare. Hon kan stimulera helt nya och oväntade sätt att angripa forskningen på; hon kan fånga upp och konkretisera de trådar och idéer som lärarna redan bär på och ge nya infallsvinklar på och fördjupa de frågeställningar som dyker upp. Genom sitt engagemang i Think Tank har hon ett brett internationellt kontaktnät som kan bidra till att ge forskningen på HDK en viktig internationell dimension.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram