Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   1 000 000 kr

INTIZE MENTORSKAP I MATEMATIK I FLERA LED

Intize är en ideell förening vars syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och en ökad kunskap i matematik. Studenter från Chalmers och Göteborgs universitet arbetar ideellt som mentorer i matematik för elever i gymnasieskolan. Den enskilda studenten (mentorn) träffar samma grupp med fyra gymnasieelever (adepter) varje vecka för att kostnadsfritt utveckla dem i matematik. Genom mentorskapet ges möjlighet för adepten att gå på djupet med matematiska begrepp och att arbeta för en bättre förståelse för matematiken. Att vara mentor gynnar även mentorns kunskaper i matematik och formar en arena där de utvecklas i pedagogik och ledarskap.

IMG_1134

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats stadigt de senaste 15 åren, både i jämförelse med Sveriges tidigare resultat och i relation till övriga världen. PISA-mätningar visar att svenska 15-åriga elever nu presterar under OECD-genomsnittet i såväl matematik som problemlösning. Att göra insatser mot denna trend i slutet av grundskolans år är alltså välbehövligt. Genom att arbeta proaktivt med att erbjuda mentorskap redan i grundskolan kan vi öka den matematiska förståelsen i ett tidigare skede. Intize mentorskap kan verka som en brygga mellan högstadiet och gymnasiet på samma sätt som det idag är en brygga mellan gymnasiet och högskolan.

IMG_1019

Syftet med projektet Mentorskap i flera led är att skapa en verksamhet med gymnasieelever som mentorer och högstadieelever som adepter. Projektet innebär dels att undersöka hur Intize kan anpassa sin mentorskapsmodell och bedriva mentorskap i yngre åldrar dels att utföra en förstudie kring hur modellen kan anpassas till att utgöra en del i gymnasieelevers gymnasiearbete.

Projektet avslutas med en utvärdering av hur Mentorskap i flera led fungerat. Blir resultatet positivt kommer finansiering att sökas för att förankra projektet i Intize verksamhet och utveckla det ytterligare.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram