Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2013   3 000 000 kr

Tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs konstmuseum är byggt 1923 och dimensionerat för helt andra mål, krav och behov än de som finns idag vad gäller besökare, arbetsmiljö, logistik, klimat och säkerhet. Museet äger en av norra Europas främsta konstsamlingar. Det förnyelse- och förändringsarbete som genomförts de senaste åren har redan gett mycket goda resultat i form av kraftigt ökade besöksantal, positiv mediebevakning samt utvidgning av såväl lokala som nationella och internationella samarbetspartner.

Målet att visa samlingarna och arbeta med större internationella satsningar inom utställningsverksamheten, vilket också är den största möjligheten för att generera intäkter liksom större synlighet och besöksantal, kräver utökade ytor med flexibla rum för skilda behov. Samtliga ytor behöver klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsanpassas.

Att vårda och säkerhetshantera samlingar samt inlån kräver också omfångsrika klimatkontrollerade magasin vilket saknas idag. Arbetsmiljökraven ger även ett behov av ett flertal nya tjänsterum.

Det ökande besöksantalet, senaste året med 32 procent, visar tydligt att med den publiktillströmning som museet har, uppnås snart en gräns för hur många som kan tas emot under rådande förhållanden med bibehållen kvalitet.

Målet är att museet skall vara tillbyggt och upprustat till stadens 400-års jubileum år 2021 och förstudien är ett första steg på vägen dit.

Donation 3 000 000 kr

Göteborgs-Posten 13-02-14

SVT 13-02-14

Dagens Nyheter 13-02-14

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram